כללי

אתר האינטרנט אליו נכנסת ("האתר") ושימוש במערכת  "ZeKasher"("המערכת") מופעל על-ידי גי.או.קי בע"מ ("הארגון"). המשתמש באתר ("המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון רב את כל תקנון ותנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), שכן השימוש והגלישה באתר ובמערכת מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש וכן למדיניות הפרטיות של הארגון ("מדיניות הפרטיות"), לרבות כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש אשר יגלוש או יעשה שימוש באתר ייחשב כמי שהסכים לכל תנאי השימוש ולכל תנאי מדיניות הפרטיות. מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.  

המידע המסופק באתר מונגש למשתמשים בצורה חופשית וללא תשלום ואין בעיון או בשימוש בו משום יצירת כל הסכם ו/או כל התחייבות בין המשתמש לבין האתר ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם אחר הקשור בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לאתר ו/או למידע המצוי בו. המשתמש אחראי לבדוק ולהכיר את כל תנאי השימוש באתר, לרבות כפי שיתעדכנו מעת לעת.

הארגון שומר לעצמו את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו או ליישומים שלו. הכל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית והמוחלט של הארגון וללא צורך במסירת הודעה כלשהי למשתמשים. הארגון יהא רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ביחס לאתר, ובלבד שהגורם אליו תועברנה/תומחנה הזכויות כאמור יפעל בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו (אולם זאת מבלי לגרוע מזכותו של אותו גורם לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי השימוש, ומרגע שעשה כן יוכפף המשתמש לתנאי השימוש העדכניים, כאמור לעיל).

הארגון יהא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש, לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, התכנים והמידע ("התכנים" ו/או "המידע") המוצגים בו, השירותים והמוצרים המוצעים של הארגון, וכל היבט אחר הנוגע אליהם, ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו באתר. המשתמש מוותר על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שיכול ויבוצעו כאמור ו/או לכל נזק ו/או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מכך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הזנה או העלאה של נתונים או של תוכן בכל חלק של האתר (ככל שקיימת אפשרות להעלאת תכנים כאמור) כפופים לתנאי השימוש הכלליים באתר.

הארגון שומר על זכותו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע ממשתמשים גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומר הארגון על זכותו, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.

אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר ו/או בתכנים המוצגים בו ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.

תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.

 

הארגון, האתר והמערכת

הארגון עוסק בנושאי כשרות בינלאומית כאשר את הנושא ההלכתי מוביל הרב אורן דובדבני. הארגון מבצע פעולות ייעוץ, ליווי והשגחה של כשרות לפעילויות שונות בחו"ל ופיתח מערכת בשם "ZeKasher" המסווגת מוצרי מזון ברחבי העולם ומאפשר למשתמשים לקבל מידע על כשרותם של מוצרים שונים ("המוצרים"). האחריות בגין השימוש באתר ומאגרי המידע של המערכת מוטלת על המשתמש בלבד.

 

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, שייכות באופן בלעדי לחברה והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינות מסוימות (ובכללן ישראל) ואמנות בינלאומיות. 

למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת הארגון, מראש ובכתב.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של הארגון או של צדדים שלישיים.

חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או בממשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם הארגון אישרה זאת, מראש ובכתב.

אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.

אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגיית מסגור (framing) או כל טכנולוגיה אחרת אשר באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.

 

 

קישורים לאתרים אחרים ומאתרים אחרים

האתר מכיל ו/או עשוי להכיל בתוכו קישורים (hyperlinks) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, אשר אינם חלק מהאתר ("האתרים האחרים"). כעיקרון, הארגון אינו קשור בקשרים משפטיים עם האתרים האחרים. הארגון אינו שולט או מפקח על המידע המתפרסם באתרים האחרים, על-אף שקיימת הפניה אליהם באתר. הארגון אינו בודק ואינו מבקר את התכנים של האתרים האחרים או את אמינות המידע המוצג בהם. אין בהכללת הפנייה לאתרים האחרים משום הסכמה, מפורשת או משתמעת, מאת הארגון לתכנים המפורטים באתרים הללו, והארגון אינו מציג כל מצג ואינו נושא בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים, לחוקיותם, למוסריותם, לאמינותם או לעדכניותם. אין בהכללת ההפניות לאתרים האחרים משום המלצה, אישור, עידוד או העדפה מאת הארגון לאתרים האחרים ולכל מידע המוצג בהם.

הארגון שומר על זכותו לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים לאתרים אחרים, מעת לעת, וכן להימנע מהכללת קישורים לאתרים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הארגון.

הואיל והמידע המצוי באתרים האחרים הנו באחריותם הבלעדית של בעלי או מפעילי האתרים הללו, הארגון לא יישא בכל אחריות לכל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים האחרים או במידע המצוי בהם. בכל מקרה, השימוש או הגלישה באתרים האחרים הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים המכילים תכנים לא חוקיים, תכנים אסורים או תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, בטוהר המידות או בערכי המוסר.

 

 

פרסום ותכנים של צדדים שלישיים; פרסום ותכנים של המשתמשים

האתר עשוי להכיל תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים ו/או למשתמשים (הצדדים השלישיים והמשתמשים ייקראו תחת כותרת משנה זאת יחד: "צדדים שלישיים") או לאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר. הארגון לא יישא בכל אחריות לתכנים הללו, לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם, וזאת בין השאר הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים. למען הסר ספק, האמור לעיל יחול ביחס לכל צד שלישי אשר יחזיק בזכויות הקניין הרוחני ביחס לתכנים הרלוונטיים אשר יועלו לאתר על ידו, ובכלל זאת גם צדדים שלישיים אשר הארגון תשכור את שירותיהם לטובת מתן שירותים בקשר עם האתר, ולא יראו בהעלאת תכנים של צדדים שלישיים כאמור לאתר משום קבלת אחריות ישירה או עקיפה של הארגון ביחס לאותם גורמים ו/או ביחס לתכנים אשר יפורסמו על ידם.

ייתכן שבמסגרת האתר תתקיים פעילות של רשת חברתית, מפגשים, קבוצות, קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים או שיתוף תכנים מכל סוג אחר. הארגון לא יישא בכל חבות או אחריות ביחס לתכנים הללו, ומלוא האחריות בגינם תחול על המשתמש אשר הזין אותם לאתר.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בתכנים.

 

 

העלאת תכנים לאתר

ככל שהארגון יאפשר למשתמשים להעלות ו/או לשלוח תכנים לאתר (לרבות מידע, טקסט, תמונות, איורים וגרפיקות, קבצי מוזיקה, קבצי וידאו וכל תוכן אחר), כי אז כל משתמש שיעלה תכנים לאתר, לרבות במסגרת השתתפות בצ'אטים, העלאת בלוגים או משלוח אי-מיילים, יישא במלוא החבות והאחריות ביחס לתכנים הללו.

המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו חוקיים והולמים, כי אין כל מניעה להעלאת התכנים הללו לאתר, כי התכנים הללו אינם שקריים, מטעים, מעליבים, מטרידים או מהווים פגיעה בפרטיות וכי לא יהיה בהעלאת התכנים הללו משום פגיעה בשמם הטוב או בזכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. בכלל זה, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר תכנים המכילים פגיעה בצנעת הפרט ו/או תכנים שעלולים לגרום לפגיעה ברגשות הציבור או תכנים שעלולים לפגוע ביתר המשתמשים והגולשים באתר.

המשתמש מתחייב כי לא ישלח "דואר זבל" ("Spam") באמצעות האתר. במקרה של אי ציות להוראה זו, לארגון יעמוד הזכות, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לרשותו על-פי כל דין, למנוע עשיית כל שימוש של המשתמש באתר.

הארגון שומר על זכותו למנוע הזנת תכנים או להסיר תכנים שהוזנו, וזאת בין היתר במקרים בהם יתברר כי קיים חשש להפרה של זכויות יוצרים, לפגיעה בפרטיות, לפגיעה בשמם הטוב של צדדים שלישיים או לכך שהתכנים הללו אינם חוקיים או אינם הולמים.

המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו שייכים למשתמש ו/או כי לא יחולו איסורים או מגבלות (לרבות, אך לא רק, כאלו הנוגעים לזכויות קניין רוחני) ביחס לפרסומם. המשתמש ישפה את הארגון בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם לארגון כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי המשתמש, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) במצב שבו מדובר בתכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.

המשתמש מקנה בזאת לארגון רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, בלתי חוזר וללא תמורה ביחס לתכנים שיעלה המשתמש לאתר. הארגון יהא רשאי לעשות כל שימוש בתכנים הללו, לרבות פרסום או הצגת התכנים הללו באתר או במקומות אחרים, ללא צורך בקבלת הסכמה מאת המשתמש ו/או בתשלום תמורה כלשהי למשתמש.

 

 

אחריות ביחס לאתר ולתכנים המוצגים בו

התכנים המוצגים באתר ובמערכת ניתנים לשימוש במצבם "כמות שהוא" (AS IS) ומטרתם לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. הארגון אינו מתחייב לכך שהתכנים שיוצגו באתר ובמערכת (לרבות תכנים המועלים על ידי הארגון ו/או מי מטעמו ו/או הקשור בו) יהלמו את הצרכים והציפיות של המשתמש. הארגון אינו נותן כל התחייבות או מצג לכך שהתכנים שיוצגו באתר יהיו אמינים, זמינים, מדויקים או כי הם יהיו נקיים מרכיבים מזיקים כגון וירוסים, "סוסים טרויאניים" וכיוצא באלו.

הארגון אינו נושא בכל חבות או אחריות ביחס לטיב התכנים שיוצגו באתר (לרבות על-ידי המשתמשים), וזאת אף אם מדובר בתכנים פוגעניים, מגונים, לא חוקיים, מפרי זכויות יוצרים וכיוצא באלו. משתמש אשר מזהה תוכן מסוים כפוגעני מוזמן לדווח על כך לארגון, אשר יהא רשאי לפעול בעניין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

הארגון אינו נושא בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לתכנים המוצגים באתר, לרבות כאלו שיוזנו לאתר על-ידי המשתמשים. השימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי הארגון בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר. הארגון יהא רשאי להפסיק את פעילות האתר בכל עת.

המשתמש אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת חשיפת פרטים של המשתמש אשר המשתמש אינו מעוניין בחשיפתם. הארגון לא יישא בכל חבות או אחריות ביחס לחשיפה של פרטי משתמש אשר יועלו לחלקים הגלויים באתר (לרבות במסגרת השתתפות בצ'אטים, העלאת בלוגים או משלוח אי-מיילים) או ביחס לכל שימוש שייעשה בפרטי המשתמש הללו.

מודגש בזאת, כי על-אף שהארגון נוקט באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותו של הארגון להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. הארגון אינו מתחייב לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי הארגון. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא יישא הארגון בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. כמו כן, על אף שהארגון נוקט בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, הארגון אינה מתחייב לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים. הארגון לא יישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך.

המידע הניתן באתר זה מוענק למשתמשים במטרה לתת מענה ולסייע, ככל האפשר, בסוגיות יומיומיות שונות. המידע הנ"ל מפורסם כמידע כללי בלבד וייתכן וחלו בו השמטות ו/או טעויות. כמו כן המידע ו/או התכנים עשויים להשתנות ו/או להתעדכן מעת לעת והארגון אינו אחראי על עדכון המידע באתר זה ועל כן אין להסתמך על המידע המובא באתר זה בלבד. 

 

ככל שמשתמש מזהה הפרה של תנאי השימוש באתר, הוא מתבקש לדווח על כך מיידית לארגון בכתובת [email protected], והארגון יפעל בהקדם על מנת לזהות האם אכן מדובר בהפרה/עבירה כאמור, ובמידת הצורך אף יפעל בהתאם (וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הארגון אולם בכפוף להוראות כל דין).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי הארגון ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או חיסרון כיס, ישירים או עקיפים, חוזיים, נזיקיים או אחרים אשר ייגרמו (ככל שייגרמו) למשתמש בקשר עם השימוש באתר ובמערכת.

 

 

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והארגון הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

 

 

כללי

תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. שום התנהגות על-ידי הארגון לא יחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או כויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש. הארגון לא יחשב כמי שהפר את הוראות תנאי שימוש אלו היה והוא יתעכב ו/או ימנע מביצוע פעולה כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינו בשליטתו של הארגון. הודעות  שישלח הארגון למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. הארגון יהא רשאי לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שישלח כאמור כאילו התקבל אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה– אם נשלחה בדואר רגיל ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה.

 

 

מדיניות הפרטיות של הארגון

הארגון שומר לעצמו את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש, לשיפור השירותים הניתנים למשתמש באמצעות האתר, להתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים  לארגון.

בנוסף לכך, שומר הארגון מידע ונתונים אישיים אשר נמסרים לארגון על-ידי המשתמשים ("הפרטים האישיים"). המידע הזה משמש את הארגון למטרות המפורטות להלן: (א) לשם שמירת קשר עם המשתמשים, (ב) למטרות דיוור ישיר (בכפוף לאמור להלן), (ג) לטובת ביצוע בדיקות פנימיות, לרבות בדיקות של תלונות של משתמשים, (ד) לצרכים סטטיסטיים.

בכפוף להוראות כל דין, המשתמש מתיר לחברה לשמור נתונים אישיים הנוגעים אליו אשר מצויים בידי הארגון ולהכלילם במאגר/י מידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) שברשותו ו/או אשר הארגון יצור בעתיד, וזאת על אף שמובהר לו במפורש כי לא חלה עליו כל חובה למסור את הנתונים לשימוש הארגון כאמור, ובלבד שהנתונים האישיים הללו ישמשו את הארגון אך ורק למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות, אלא אם כן המשתמש יאשר במפורש שימושים נוספים.

על-מנת להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר יש לבצע הרשמה, במסגרתה תידרש מסירה של מידע אישי (דוגמת שם, כתובת ודרכי התקשרות) ("נתוני ההרשמה"). נתוני ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש אינו מחויב למסור את נתוני ההרשמה, אולם בלעדיהם לא יוכל לרכוש את המוצרים ו/או להשתמש בשירותים האמורים. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד, וכן לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה (ככל שתהייה סיסמה), אשר ישמשו אותו בין השאר לצורך הזדהות ולצורך ביצוע פעולות באתר, על מנת למנוע שימוש לרעה בהם. מומלץ להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.

הארגון לא ימסור או יעביר את הפרטים האישיים לצדדים שלישיים, למעט כמפורט להלן: (א) ככל שהארגון יידרש על-ידי כל רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), בישראל או מחוצה לה, לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, (ב) ככל שיהא לארגון סיבה סבירה להאמין כי גילוים של פרטים כאלה או אחרים נדרש בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסטנדרטים משפטיים מקובלים ו/או על מנת למנוע נזק למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, (ג) לשם מימוש זכויותיו של הארגון כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש, (ד) לרוכש של הארגון ו/או לגורם אליו יתמזג הארגון ו/או אשר ימוזג לתוך הארגון, ובלבד שאותו גורם יתחייב לשמור על פרטיות המידע בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, (ה) לעובדים, יועצים וספקי שירותים של הארגון, ככל שהדבר דרוש לשם הספקת המוצרים למשתמשים ו/או ביצוע פעולות אחרות בשם הארגון ו/או מטעמו, (ו) לגורמים שיבצעו פעולות שיווק בעבור הארגון, ובלבד שאותם גורמים יתחייבו לשמור על פרטיות המידע בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות

ככל שהמשתמש אישר זאת במסגרת ההרשמה לאתר המשתמש יצורף לרשימת הדיוור של הארגון אשר ישמש את הארגון לטובת משלוח חומר שיווקי ו/או מידע על מוצרים ומבצעים ו/או מידע אחר בנוגע לחברה. משתמש אשר אישר את צירופו לרשימת הדיוור של הארגון מאשר לארגון לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו לצורכי דיוור ישיר, ובכלל זה על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (sms ו/או הודעות WhatsApp) או בכל אופן אחר, תינתן למשתמש אפשרות נוחה להודיע לארגון כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור. משתמש אשר מבקש להיגרע מרשימת הדיוור של הארגון, ישלח לארגון הודעה מתאימה, באמצעות דוא"ל: [email protected] ו/או באמצעות לינק שיצורף למסרים שיישלחו ללקוחות הכלולים ברשימת הדיוור, והארגון יסיר אותו מרשימת הדיוור בתוך 5 (חמישה) ימי עבודה מיום שיקבל הארגון הוראה מן המשתמש לעשות כן.

הארגון נוקט באמצעי אבטחה מקובלים על-מנת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר ועל סודיות המידע האישי של אותם משתמשים. הארגון נוקט באמצעי אבטחה כמקובל בתחום בו פועל הארגון, אולם הארגון אינו יכול להבטיח באופן מוחלט שלא יבוצע חדירה למאגרי המידע שלו או שלא תבוצע חשיפה של פרטי המשתמשים. למשתמש לא תעמוד כל זכות ו/או טענה כלפי הארגון במקרה של חשיפת פרטיו האישיים על-ידי גורם שיבצע פעולות לא חוקיות של חדירה למערכות הממוחשבות של הארגון. כמו כן, למשתמש אף לא תעמוד כל זכות ו/או טענה כלפי הארגון במקרה שבו תבוצע חשיפה של פרטיו האישיים בנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת הארגון.

המידע המועלה לאתר (או חלקו) עשוי להיחשף מעת לעת לעובדי הארגון ו/או לגורמים אשר מספקים לה שירותים, וזאת לטובת תחזוקת האתר, שיפורו, הצעת שירותים שונים למשתמשים בו וכיוצא באלו. הארגון עושה מאמצים על מנת למנוע שימוש לרעה במידע שמעלים המשתמשים לאתר, אולם אין ביכולתו להבטיח כי הגורמים האמורים לא יעשו שימוש (לרבות שימוש לרעה) במידע הנוגע למשתמשים, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך כלפי הארגון ו/או כלפי מי מטעמו ו/או הקשור בו. 

הארגון שומר על זכותו לעיין מעת לעת בתכנים שיועלו או יפורסמו באתר. מובהר בזאת, כי ההחלטה האם לעיין בתכנים תתקבל על-ידי הארגון, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית והמוחלט, כי לא חלה חובה על הארגון לעיין בתכנים הללו או לבדוק אותם, וכי אין במתן או במימוש הזכות לעיין בתכנים הללו כדי ליצור התחייבות מצדו של הארגון לפקח על התכנים הללו ו/או להטיל על הארגון אחריות ביחס לאותם תכנים.

משתמש המבקר באתר מבלי להירשם, המידע שייאסף ביחס אליו יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. משתמש אשר נרשם באתר, לארגון יעמוד הזכות לאסוף בעת גלישתו באתר מידע אודות הרגלי הגלישה שלו, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שצפה בהם, ההצעות שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכל מידע אחר. הארגון שומר את המידע שייאסף במאגריה, ויהא רשאי להשתמש בו לצרכיו בכפוף למדיניות הפרטיות.

מוסכם, כי בעת השימוש באתר ייאסף בין השאר מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, השירותים שהוצגו בפניו, המודעות שבהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים הנוגעים למכשיר אשר באמצעותו בוצעה הגלישה, משך זמן שהייתו באתר והפעולות שביצע בו או באתרים/יישומים אחרים אליהם הגיע באמצעות האתר.

חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה).

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies), כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכדי לסייע בתפעולו. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הארגון ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, אזורים באתר ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והארגון נוקט צעדי זהירות על מנת שרק מחשבי הארגון יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

הארגון לא יעביר לצדדים שלישיים נתונים הנוגעים למשתמש ואשר נאספו באמצעות ה-Cookies, למעט כאמור במדיניות הפרטיות, אלא באישורו של המשתמש. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה-Cookies במחשב בכל רגע. הואיל ו- Cookies מונעות לעתים מהמשתמש את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק גם מידע אחר בדבר העדפותיו, לא מומלץ למחוק אותן בטרם המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

הארגון מתחייב להסיר ממאגרי המידע שלה את הפרטים האישיים של כל משתמש, בתוך 30 יום ממועד קבלת בקשת מחיקה בכתב מאת המשתמש. בקשה למחיקת פרטים אישיים של המשתמש יש לשלוח באמצעות משלוח מכתב לכתובת: ביאליק 5 גבעת שמואל ו/או באמצעות דוא"ל: [email protected].

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הארגון מתחייב לשמור על אבטחת המידע האישי של המשתמשים אשר יישמר במאגרי המידע של הארגון, בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981  ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.