בחר לפי קטגוריה:

שאלה

על מה מתבסס מנהגם של רבים להקל בחו"ל באיסור 'חדש' והאם ראוי לנהוג כך?

תשובה

איסור 'חדש' הוא האיסור לאכול מתבואה של חמשת מיני דגן לפני הקרבת העומר או יום ט"ז בניסן. רוב הראשונים סוברים שאיסור חדש בחו"ל הוא איסור תורה1 אך הם מצאו פתחי היתר שונים כדי ללמד זכות על המוני בית ישראל שהקלו בדבר2. למעשה יש לומר כי החשש קיים רק בארצות צפוניות ששם יש בוודאות זריעת קיץ וסתיו ולכן יש קציר לפני הפסח3. רוב הדגן בעולם הוא מזריעה בתחילת החורף הנקצרת לאחר הפסח. לאור זאת כתבו הפוסקים שמדובר בחשש או ספק שיש מקום להקל בו.
במוצרים המכילים עמילן אין לחשוש, כיוון שעד גמר תהליך הייצור וההפצה הפסח מתיר את החדש.
ישנה סברא להקל במוצרי דגן שאינם מאפה כגון בירה שיתכן שעל זה כלל לא הייתה גזירה.4

  1. גר"א על יו"ד רצ"ג, ס"ק ב ↩︎
  2. המשנה ברורה סימן תפ"ט ס"ק מה ובביאור הלכה כותב שכל בעל נפש צריך להחמיר בדבר ואילו בערוך השולחן יו"ד רצג כתב שלכתחילה מותר להקל ועי' תשובת אבני נזר בליקוטים חלק ז' סימן קטו ↩︎
  3. מו"ר הגר"פ פאדווא שליט"א, בד"צ שומרי הדת אנטוורפן. ↩︎
  4. ש"ך שם ↩︎

שאלות פופולריות