בחר לפי קטגוריה:

שאלה

האם בקפה חוששים לבישול נכרי?

תשובה

ההיתר לרוב השיטות תלוי בטעמים הבאים

  1. קפה נחשב כמאכל שאינו עולה על שולחן מלכים.
  2. הקפה עצמו דורש הכנה נוספת ובדומה למאכלים כמו פסטה אין בכך חשש בישול נוכרי.1
  3. מעבר לכך הוספת המים מבטלת את מעמדו של הקפה כגורם עצמאי לאיסור.2
  1. ערוך השולחן יורה דעה, קיג, ס"ק יב; שו"ת יחווה דעת ד, מב. כמו כן היות ופולי הקפה קלויים ולא מבושלים ניתן לצרף את שיטת רבנו תם בספר הישר הטוען כי קלייה איננה בישול ולכן לא נכלל בגזרת בישול נכרי. או שהטחינה מהווה פנים חדשות (שו"ת  שבות יעקב ב, ה; מור וקציעה או"ח רד) ↩︎
  2. חיד"א שיורי ברכה גיד, ג; שו"ת שבט הלוי חלק ב', מד; יחווה דעת שם. ↩︎

שאלות פופולריות